0 0 |  0г. БАСПАС?З ХАБАРЛАМАСЫ 13 ?араша 2017 жыл Астана ?аласы ?о?амды? ке?естерді? ал?аш?ы республикалы? м?жілісіні? н?тижелері
Всего проссмотров: {readcount}

Орталы? коммуникациялар ?ызметінде ?о?амды? ке?естерді? І Республикалы? М?жілісіне арнал?ан баспас?з конференциясы ?тті.

О?ан ?Р Дін істері ж?не азаматты? ?о?ам министрлігі Азаматты? ?о?ам комитетіні? т?райымы ?лия ?алымова; Дін істері ж?не азаматты? ?о?ам саласында?ы ?о?амды? ке?естік м?шесі, «Айма?» ?? т?райымы Айг?л Соловьева; Алматы ?аласы ?о?амды? ке?есіні? м?шесі, «Болаша?» халы?аралы? ?оз?алысы мен «Жастар ?ні» жастар ?о?амды? бірлестігіні? т?ра?асы Д?урен Бабам?ратов; Шы?ыс ?аза?стан ?о?амды? ке?есіні? м?шесі, облысты? м?слихат депутаты Олег Чернышев; ?Р Президентіні? жанында?ы ?аза?стан стратегиялы? зерттеулер институтыны? ?леуметтік-саяси зерттеулер б?ліміні? басшысы Алуа Жолдыбалина ?атысты.

Спикерлер Дін істері ж?не азаматты? ?о?ам министрлігі ?йымдастыр?ан ?о?амды? ке?естерді? І Республикалы? М?жілісіні? ж?мыс н?тижелері туралы баяндады. Республикалы? М?жілісті? ж?мысына 500-ден астам делегат ?атысты. Оны? ішінде ?аза?стан Республикасы Парламентіні? депутаттары, республикалы? ж?не ??ірлік ?о?амды? ке?естерді? т?ра?алары, орталы? мемлекеттік органдарды?, ?зірбайжан, ?ыр?ызстан, Т?жікстан ж?не т.б. мемлекеттерді? халы?аралы? ?йымдарыны? ?кілдері бар. М?жіліс н?тижелері бойынша ?о?амды? ке?естерді? ?ызметін жетілдіру ж?ніндегі ?дістемелік н?с?аулы? пысы?талды.

?о?амды? ке?естерді? ?ызметін, ?Р «?о?амды? ке?естері туралы» за?ын жетілдіру, ?о?амды? ба?ылауды? т?рлі формаларын ?ткізу, ?о?амды? ке?естер ?ызметіні? тиімді т?жірибесі ж?ніндегі м?селелер тал?ыланды, ?о?амды? ке?естерді? І Республикалы? М?жілісіні? ?атысушыларымен пысы?тал?ан ?сынымдар айтылды.

?лия ?алымова ?о?амды? ке?естерді? І Республикалы? М?жілісіні? негізгі міндеті - ?о?амды? ке?естерді? ?ызметін жетілдіру бойынша о? т?жірибе мен ?сыныстарды орта?а салу, пікірлермен алмасу. Спикер ?о?амды? ке?естерді?, бірінші кезекте, т?р?ындар мен мемлекеттік органдар арасында?ы байланысты ?йымдастыру ?шін ??рыл?анды?ын атап ?тті. Екі жыл ж?мысты? ішінде ?о?амды? ке?естер осы міндетті іске асыруда?ы тиімділігін д?лелдеді. ?о?амды? ке?естер тарапынан ?о?амды? ба?ылауды? 4 тиімді тетігі енгізілді. Б?лар: мемлекеттік органдарды? негізгі ба?ыттары бойынша ?о?амды? мониторинг ?ткізу; мемлекеттік органдарды? ?о?амды? ма?ызы бар шешімдерін ?о?амды? ты?даулар мен тал?ылаулар; азаматтарды? ???ы?тары, бостанды?тары мен міндеттеріне ?атысты нормативтік ???ы?ты? актілер жобаларын сараптауды? тетіктері; мемлекеттік органдар ж?не лауазымды т?л?алар ж?мысыны? н?тижелері туралы есептерді ты?дау. Айг?л Соловьева ?з с?зінде, азаматты? ?о?ам дамуыны? негізгі кезе?дерін атап ?тті ж?не Мемлекет Басшысыны? бес институционалды? реформасын ж?зеге асыруды? 100 ?адамы контекстінде ма?ызды саяси трендтеріне баса назар аударды. Спикер ?о?амды? ке?естерді? М?жілісінде ?арал?ан м?селелер, сондай-а? ке?ес м?шелері мен ?о?амды? бірлестіктерден келіп т?сетін ?сыныстар мен шаралар оларды? шешім ?абылдау де?гейіне ?сер ету м?мкіндіктері, ?о?амды? ке?ес ?ызметін жетілдіру механизмі туралы а?парат берді.

Жалпы, брифингке ?атысушылар ?о?амды? ке?естерді? ты?ыз байланысы т?р?ындарды тол?андыратын ?зекті м?селелерді жедел шешуге м?мкіндік беретінін, сонымен ?оса Ке?естер ?ызметі? тиімділігін арттыратынын атап ?тті.

Перейти в архив новостей
РАЗРАБОТКА WEB САЙТОВ
БЫСТРО - КАЧЕСТВЕННО - КРАСИВО
полный комплекс услуг
от создания до сопровождения сайта
опыт работы в IT области 12 лет

дизайн и редизайн сайтов -
программирование -
сбор информации тексты, фото -
обучение по работе с сайтом -
круглосуточная техподдержка -
установка серверного оборудования-
и настройка UNIX серверов-

ПОЛИГРАФИЯ
офсет и цифровая печать
собственное оборудование
лояльные цены

дизайн полиграфии -
гербовые бланки -
полноцветная печать -
изготовление офсетных форм -
фотовывод -
сбор информации тексты, фото -

СЪЕМКА ВИДЕО ФИЛЬМОВ
презентационные
документальные
экология - природа
фильм-портрет руководителя
фильм-портрет коллектива
выезд на место съемки по РК

сценарий -
озвучивание -
выезд журналиста -
динамичная съемка -
съемка с системой стабилизации -
постобработка и цветокоррекция -

ФОТОСЪЕМКА
аппараты профессионального уровня
различные объективы NIKON
портретная, пейзажная съемка

фото в RAW и JPG ,300 dpi на дюйм
цветокоррекция и ретуширование

РАЗРАБОТКА CD/DVD ВИЗИТОК
разработка презентации -
дизайн и flash анимация -
музыкальное сопровождение -
печать на поверхности диска -
упаковка дисков и полиграфия -

8 (7162) 401234, 322209
8 (701) 566 7162
itexpertkz@gmail.com