2018 жыл?а ??аза?станда іске асырылып жаткан ?здік ?леуметтік жобалар? к?рмесіне ?тініштер ?абылданады.

0/0/0
Халы?ты ?леуметтік ?ор?ау мен арнаулы ?леуметтік ?ызмет к?рсету ж?йесін дамыту?а ба?ыттал?ан ?кіметтік емес ?йымдар, ?о?амды? бірлестіктер, корпоративтік корлар, жеке т?лгалар, бас?а да мекемелер мен ведомстволар ?леуметтік жобаларды? авторлары болып табылады. Барлы? туында?ан с?ра?тар бойынша мына мекенжай?а ж?гіне аласыз: «Ерейментау ауданыны? ж?мыспен ?амту ж?не ?леуметтік ба?дарламалар б?лімі» ММ, А.??нанбаев к?шесі 103, 7 кабинет, тел: 2-18-98.     «?аза?станда іске асырылатын ?здік ?леуметтік жобалар» бойынша іріктеуді ?ткізу ж?ніндегі...

БАСПАС?З ХАБАРЛАМАСЫ 15 ?араша 2017 жыл Астана ?аласы А?мола облысында?ы мемлекеттік ба?дарламалар мен ?леуметтік ?экономикалы? даму ?ортындысыны? 9 айда?ы к?рсеткіші

0/0/0
А?ымда?ы жылды? 15 ?арашасында Орталы? коммуникациялар ?ызметінде А?мола облысыны? ?кімі М?лік Мырзалин Елбасыны? «?аза?станны? ?шінші жа??ыруы: жа?анды? б?секеге ?абілеттілік» жолдауы орындау барысы мен ??ірді? ?леуметтік-экномикалы? даму к?рсеткішіні? 9 айда?ы н?тижесі туралы айтып берді. «Мемлекет басшысыны? тапсырмасын орындау ма?сатында, халы?ты? ?л-ау?атын жа?сарту ба?ытында экономиканы? барлы? салаларында жа?сы н?тижелерге ?ол жеткіздік», - деді М?лік Мырзалин А?мола облысында ??ірге инвестиция тарту к?лемі артып, ?ткен 9 айда 175 млрд...

ПРЕСС-РЕЛИЗ 15 ноября 2017 года город Астана Итоги социально-экономического развития Акмолинской области и реализации государственных программ в регионе за 9 месяцев 2017 года.

0/0/0
В Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции Малик Мурзалин рассказал о главных достижениях Акмолинской области в рамках реализации Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и социально-экономического развития региона по итогам 9 месяцев т.г. «Исполняя поручение Главы государства по обеспечению социально-экономического развития и повышению благосостояния жителей региона, удалось добиться положительных результатов во всех отраслях экономики», - отметил...

?О?АМДЫ? КЕ?ЕС ЖЕМІСТІ КЕЗДЕСУ ?ТТІ

0/0/0
?ткен апта со?ында облысты? м?слихатты? хатшысы, ?о?амды? ке?есіні? т?ра?асы Дулат Н ? р м о л д и н а у д а н д ы ? м ? с л и х а т депутаттарымен, ке?ес м?шелерімен кездесті. Мемлекет басшысыны? «Болаша??а ба?дар: рухани жа??ыру» ма?аласы, облыс к?лемінде іске асырылатын мемлекеттік ба?дарламалар кездесуді? негізгі та?ырыбы болды. ?атысушылар облысымызда?ы ?леуметтік ж?не экономиканы? негізгі б?лігі - ?нерк?сіп, ауыл шаруашылы?ы, білім ж?йесі, денсаулы? са?тау саласында?ы жетістіктері жайында а?пар алды. ??гіме «Рухани жа??ыру» ба?дарламасы мен т?рлі...

?ЛТТЫ? ВАЛЮТА К?НІ ЭКОНОМИКАНЫ? АЙШЫ?ТЫ НЫШАНЫ ‐ ТЕ?ГЕ

0/0/0
?аза?станны? ?з валютасы – т?л те?геміз айналым?а енгізіліп, барша ж?ртшылы?ты? е?сесі тіктелді. Экономиканы? айшы?ты нышанына айнал?ан те?ге – мамыражай елімізді? сар?ылмас ?азынасы. Сонау хал?ымызбен жасасып келе жат?ан ?лемні? валюталарыны? арасынан ?зіндік орын ал?аны біз ?шін зор м?ртебе. Ал?аш?ы т?пн?с?асы Англияда басыл?ан, біртуар т?л?аларымызды? бейнесі кескінделген а?шамыз ?олымыз?а тигенде т?беміз к?кке жеткендей болды. Бертін Алматыда айналасы то?ыз айды? ішінде банкнот фабрикасы іске ?осылып, т?л валютамыз ?з елімізде шы?арыла бастады....

М?НДІ Ж?ЗДЕСУ БАНК МАМАНДАРЫ КЕ?ЕС БЕРДІ

0/0/0
ик Манадыровты? т?ра?алы?ымен, ?ала ?кіміні?, ?кім аппараты, ат?арушы орган, аума?ты? б?лімше, ?йым, мекеме, б?лім басшыларыны?, мамандарды?, БА?-ны? ?атысуымен «Т?р?ын ?й ??рылыс жина? банкі» акционерлік ?о?амыны? ?кілдерімен кездесу ?тті. «Т?р?ын ?й ??рылыс жина? банкі» А? А?мола облысты? филиалыны? директоры Алмат Н?рахметов ?з с?зінде Елбасыны? тапсырмасына с?йкес «Н?рлы жер» ба?дарламасын ж?зеге асыру к?зделгенін тілге тиек етті. Жиын барысында жинал?ан ж?ртшылы?ты Астана, К?кшетау ?алаларынан келген білікті ?ріптестерімен таныстырды....

АТА-БАБА М?РАСЫ ? ??НДЫ ?АЗЫНА

0/0/0
Осы аптада Ерейментау ауданды? тарихи- ?лкетану музейінде айтулы о?и?а болды. Е л б а с ы , Жо ? а р ? ы Б а с ? о л б а с ш ы Н?рс?лтан Назарбаевты? бастамасымен ?Р ?арулы К?штеріні? мемлекеттік ?скери- тарихи музейі экспозициясыны? ашылуы ?тті. А?ымда?ы жылды? мамыр айында аудан ?кімі Ерме к Н? ?ымано вты? ба с т ама сымен делегация ?кілдері Б?генбай батырды? дуыл?а, а й б а л т а , к і с е с е к і л д і же ке з а т т а ры экспозиция?а ?ойыл?ан музейде болып ?айтты. Музейаралы? алмасу ж?не «Рухани жа??ыру» ба?дарламасы аясында ?ткізілген шара?а ?аза?стан ?арулы...

МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

15/11/2017
             Сегодня уголовный процесс претерпевает существенные изменения. В настоящее время во главу угла ставятся права и свободы человека и гражданина, вовлеченного в орбиту уголовного преследования.          Новый порядок производства по уголовным делам направлен на неукоснительное обеспечение защиты от необоснованного обвинения и осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, в случае обвинения или осуждения невиновного - незамедлительную и полную его...

Выезд мобильной антикоррупционной группы

15/11/2017
13 ноября  т.г. состоялось очередное выездное заседание мобильной антикоррупционной группы. Редактор газеты «Жаксынский вестник» Надежда Васильева встретилась с населением с. Белагаш. Присутствующие, а это были государственные служащие, пенсионеры, педагоги и учащиеся, были ознакомлены с основными понятиями «коррупция», какая работа проводится в районе в рамках борьбы с ней, какие наказания и штрафы могут получить взяткодатели и взяткополучатели, какие вознаграждения предусмотрены за своевременное извещение о...

Пресс-анонс.

14/11/2017
    Завтра, 15 ноября 2017 года в 12:20 в Службе центральныx коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК состоится брифинг акима Акмолинской области Малика Мурзалина. Тема: "Итоги социально-экономического развития Акмолинской области за 9 месяцев 2017 года". Регистрация: +7 (7172) 55-93-98.

Разнообразная социальная сфера

14/11/2017
«Вливаясь»  в жизнь социальной сферы с целью изучения отопительного сезона, Аманбек Калжанов  и Достанбек Есжанов посетили Дом творчества юных, централизованную библиотечную сеть, центр изучения государственных языков, отдел культуры и развития языков. В доме творчества юных аким района нашел слова и напутствия детям различных интересов: занимающихся танцами и живописью, изучающих английский и информатику, музыкой и КВН-ом.  Аманбек Калжанов пожелал им стать образованными, идти в ногу со временем,  вырасти достойными...

В Астраханском районе создана мобильная антикоррупционная группа

14/11/2017
В Астраханском районе создана мобильная антикоррупционная группа.  Разработан график посещения коллективов с целью формирования уровня антикоррупционной культуры и принципа нулевой терпимости ко всем формам правонарушений.          14 ноября члены данной группы посетили коллектив Астраханской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора, где провели беседу по данному вопросу.

ТУ?АН ЖЕР ЦЕЛИНА ? МОЯ СУДЬБА

0/0/0
Поднятая целина – символ дружбы и созидания. Н. А. Назарбаев Президент Республики Казахстан В истории каждой страны есть события, имеющие историче ский характер. Для Казахстана, таким событием стало освоение целинных и залежных земель. Глава государства в связи с этим отметил, что освоение целины – это грандиозный социально- экономический проект ХХ века, аналогов которому в мировой истории не было. История сохранила немало подлинных фактов этого великого подвига народа. Трудная, но счастливая судьба целинного хлеба объединила людей...

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ КОНСУЛЬТИРОВАЛИ СОТРУДНИКИ БАНКА

0/0/0
Под председательством заместителя акима района Алика Манадырова в зале заседаний райакимата прошла встреча с представителями АО «Жилстройбанк» с участием акима города, руководителей самостоятельных отделов, организаций, предприятий, СМИ. Во в с т у п и т е л ь н ом с л о в е д и р е к т о р Акмолинского областного филиала АО «Жилстройбанк» Алмат Нурахметов, представил коллег из городов Астана и Кокшетау, а также объявил о том, что они работают в рамках задач, о п р е д е л е н н ы х П р е з и д е н т о м Р К , в государственной программе...

РУХАНИ ЖАНГЫРУУ ИСТОКОВ ВОЕННОГО ИСКУССТВА

0/0/0
На этой неделе в районном историко- краеведческом музее г. Ерейментау прошло знаменательное событие. Состоялось открытие экспозиций Государственного военно- исторического музея Вооруженных Сил Казахстана, инициатором открытия которого выступил Глава государства- Верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев. В конце ма я т е куще го год а делегация Ерейментауского района во главе с акимом района Ермеком Нугмановым побывала в этом музее, где на временных экспозициях были выставлены личные вещи батыра Богенбая: головной убор...

С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

0/0/0
На этой неделе в ходе аппаратного совещания под председательством акима района Ермека Нугманова были обсуждены актуальные вопросы дня. По вопросам реализации Программы развития Продуктивной з аня то с ти и ма с сового предпринимательства на 2017-2021 годы отчиталась руководитель отдела занятости и социальных программ Марина Сердцева. В ее выступлении прозвучали данные по трем направлениям Программы, по количеству прошедших обучение по специальностям: портной, тракторист –машинист, парикмахер, секретарь-референт, электрогазосварщик,...

Продолжаются рабочие визиты главы региона по социальным объектам

14/11/2017
Сегодня Аманбек Калжанов и Достанбек Есжанов посетили Есильский детский дом, среднюю школу № 3 города Есиль, центральную районную больницу. При посещении детского дома Аманбек Калжанов отметил, что отопительный сезон начат хорошо и призвал директора  Миркен Алибекову при наступлении сильных холодов соблюдать тепловой температурный режим, обратил внимание на процесс прокладки теплотрассы для подключения к ТЭЦ. На вопрос о текущем состоянии дел, учебе и поведении ребятишек М. Алибекова рассказала о достижениях воспитанников на...

Модуль ?Виртуальный склад? информационной системы ?Электронные счета-фактуры?

14/11/2017
Управление государственных доходов по Целиноградскому району сообщает, что с 1 ноября 2017 года введен в пилотную эксплуатацию модуль «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета-фактуры». Подробная информация по работе с модулем «Виртуальный склад» размещена на портале  Комитета государственных доходов по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/content/testovyy-stend-esf-1. Пилотное тестирование модуля «Виртуальный склад» будет проходить до 31 декабря 2017 года. Вместе с тем сообщаем, что 15 и 17 ноября 2017 года в 11-00 часов по...

Каждый в ответе за свой участок работы

13/11/2017
Аким района Муратулы Аскар провел очередное оперативное совещание по текущим вопросам с руководителями самостоятельных отделов, предприятий и учреждений. Открывая работу совещания, он ознакомил присутствующих с кадровыми изменениями, представив назначенного на должность руководителя отдела земельных отношений Сыздыкаева Адильбека Акановича, до настоящего времени работавшего руководителем отдела государственно-правовой работы аппарата акима Зерендинского района. Обсуждая вопросы ликвидации задолженности за оказанные...
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
РАЗРАБОТКА WEB САЙТОВ
БЫСТРО - КАЧЕСТВЕННО - КРАСИВО
полный комплекс услуг
от создания до сопровождения сайта
опыт работы в IT области 12 лет

дизайн и редизайн сайтов -
программирование -
сбор информации тексты, фото -
обучение по работе с сайтом -
круглосуточная техподдержка -
установка серверного оборудования-
и настройка UNIX серверов-

ПОЛИГРАФИЯ
офсет и цифровая печать
собственное оборудование
лояльные цены

дизайн полиграфии -
гербовые бланки -
полноцветная печать -
изготовление офсетных форм -
фотовывод -
сбор информации тексты, фото -

СЪЕМКА ВИДЕО ФИЛЬМОВ
презентационные
документальные
экология - природа
фильм-портрет руководителя
фильм-портрет коллектива
выезд на место съемки по РК

сценарий -
озвучивание -
выезд журналиста -
динамичная съемка -
съемка с системой стабилизации -
постобработка и цветокоррекция -

ФОТОСЪЕМКА
аппараты профессионального уровня
различные объективы NIKON
портретная, пейзажная съемка

фото в RAW и JPG ,300 dpi на дюйм
цветокоррекция и ретуширование

РАЗРАБОТКА CD/DVD ВИЗИТОК
разработка презентации -
дизайн и flash анимация -
музыкальное сопровождение -
печать на поверхности диска -
упаковка дисков и полиграфия -

8 (7162) 401234, 322209
8 (701) 566 7162
itexpertkz@gmail.com